TYLKO KOD

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALL4OFFICE

 

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.             Przed rozpoczęciem korzystania z sklepu internetowego ALL4OFFICE (dalej: Sklep internetowy) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego Regulaminu.

2.             Sklep internetowy to platforma internetowa służąca oferowaniu Klientom towarów za pomocą Internetu oraz składaniu ofert nabycia wystawionych w sklepie Towarów przez Klientów.

3.             Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w sklepie internetowym pod adresem: www.sklep-all4office.pl  jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

4.             Prawa i obowiązki Klientów Sklepu internetowego określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.             Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.             Informacja o cenie podawana na stronie sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu Rozdziału V pkt 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

7.              Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

8.             Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

9.             Administratorem sklepu pod adresem: www.sklep-all4office.pl jest Spółka ALL4Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Januszkowicach.

 

II.                   DEFINICJE

 

Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

 

Sprzedawca lub Administrator Sklepu – ALL4OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Januszkowicach.

 

Klient  - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 13 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna  oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa ofertę nabycia Towarów w sklepie internetowym ALL4OFFICE, lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).

 

Formularz Rejestracji  – formularz wypełniany przez Klienta służący stworzeniu Konta Klienta.

 

Formularz Zamówień – formularz wypełniany przez klienta służący złożeniu przez niego zamówienia.

 

Towary – rzeczy ruchome prezentowane w sklepie internetowym pod adresem www.sklep-all4office.pl mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

 

Ustawienia Prywatności ­­ – funkcjonalność w Koncie Klienta pozwalająca Klientowi na korzystanie z wybranych usług oraz odpowiednie zarządzanie usługami.

 

Informacja Handlowa  – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną  – wykonywanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Środki komunikacji elektronicznej  – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się stron na odległość przy wykorzystaniu  transmisji danych między systemami informatycznymi.

 

Adres IP  – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dl danego komputera (statyczny) lub może być przydzielony podczas kiego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Klienta.

 

Ciasteczka  – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera, którego korzysta Klient. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer sklepu  może odczytać przy ponownym połączeniu się z Komputera mającego taki sam adres IP, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem http://images.tinypic.pl/i/00499/am0rwg682jes.jpg

 

III.                   WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.             Korzystanie z sklepu internetowego  możliwe za pomocą serwisu internetowego lub Technologii mobilnej.

2.             Do korzystania ze sklepu internetowego za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje), oraz Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plug-in) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash.

 

 

IV.                   ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.             Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2.             Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3.             Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4.             Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)     korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)     niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy;

c)      korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d)     korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5.             Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6.             Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

V.                    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.             Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

2.             Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 mają przesunięty moment rozpoczęcia naliczania okresu 24 dostawy do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia dni roboczych z naliczania okresu dostawy (np. w okresie świątecznym) o ile informacja taka została uprzednio przedstawiona na stronie lub w potwierdzeniu zamówienia.

3.             W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4.             Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.             Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (na podany w zamówieniu adres email, zostanie wysłana wiadomość z tytułem "Informacja o złożeniu zamówienia nr......."). Po wprowadzeniu złożonej oferty do systemu i przeprowadzeniu procedury kompletacji, klient otrzymuje kolejną wiadomość na podany w zamówieniu email "wysyłka zamówienia nr......". Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

6.             Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres sklep@krystian.pl

 

VI.                    PŁATNOŚCI

 

1.             Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich, 
b) zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz prezentowane są ceny bez podatku VAT (ceny netto),
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2.             Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.             Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem),
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Właściciel rachunku: All4office Sp. Z O.O. , Numer rachunku [
17 2030 0045 1110 0000 0362 6920].

c) przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności - dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców posiadających numer NIP, które w czasie złożenia zamówienia wybrały opcje przelewu. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności Kupujący zobowiązuje się do dokonania pełnej zapłaty za zakupione Towary w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Sprzedawcy ma prawo do odmowy wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności lub/i poprosić podmiot o uwierzytelnienie w postaci dodatkowych dokumentów rejestrowych lub ogólnie dostępnych sprawozdań  finansowych. W przypadku braku zgody Sprzedawcy na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, poinformuje on o tym fakcie Kupującego do godziny 16:00 dnia w którym zostało złożone zamówienie. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych oraz do  wstrzymania dostaw Towarów do momentu uregulowania zaległych płatności. Sprzedawca zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.

4.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

5.             Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Za promocje uznaje się również ceny promocyjne we wszelkiego rodzaju portalach niezależnych oraz  porównywarkach cenowych (w szczególności na portalach: www.allegro.pl; www.ceneo.pl; www.nokaut.pl).    

 

VII.                    REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.             Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2.             Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcę wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru;
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3.             Kupujący określi w zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedawcę w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.

4.             Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on wyszczególniony jako osobna pozycja na fakturze. Koszt standardowej przesyłki do wagi 30kg. to 23zł brutto w przypadku zakupu produktów poniżej łącznej kwoty 500zł brutto.  Wszystkie wysyłki produktów nie spełniających powyższych parametrów (OWU firmy spedycyjnej obsługującej przesyłki) będą wyceniane indywidualnie, a o kosztach Klient zostanie poinformowany w dniu złożenia zamówienia.

5.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery lub klatki, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.

6.             Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu przed realizacją zamówienia. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.

7.             Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem następujących firm przewozowych. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

8.             Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

9.             Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.         Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

11.         Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) w zależności od wybranego dokumentu podczas procesu zamawiania.

 

VIII.                   UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.             Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.             W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony sobie nawzajem świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3.             Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

4.              Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: [ALL4OFFICE SP. Z O.O. pl. Zwycięstwa 1, 56-400 Oleśnica ].

5.             Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

IX.                   NIEZGODNOŚĆ  TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE

 

1.             Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2.             W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.             W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

4.             Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5.             W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Towar powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

6.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7.             W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane p

All4office
realizacja:dwarazy.com